ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. เข้าร่วมเป็นคณะทำงานปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ..... และ ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .....
2. ทำจดหมาย ขอให้เร่งดำเนินการแก้ไขข้อมูลภาพสัตว์ป่าสงวนของประเทศที่ผิดพลาด พร้อมแนบ ภาพที่ถูกต้อง ไปยังปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. จัดเวทีเสวนาวิชาการให้ความรู้/ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ
4. แผนงานการจัดการป่าตะวันตก ๒๐ ล้านไร่
5. ปกป้องบ้านสัตว์ป่าโดยเฝ้าระวังการพัฒนาในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม (ป่าอนุรักษ์)
6. ร่วมผลักดันให้เกิดการตั้งกฎ/กติกาการใช้ประโยชน์ชุมชน
7. รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อผลิตหนังสือความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย
8. เฝ้าระวังสถานการณ์กฎหมาย/นโยบาย/โครงการที่จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
9. โครงการผ้าทอจอมป่า